Diagnoza i terapia psychopedagogiczna – stare

To jeden z kierunków dających ogromne możliwości zawodowe i samorealizacji. Praca w szkołach, ośrodkach, poradniach, bądź otwarcie własnego gabinetu – to jedne z wielu dróg czekających na absolwentów tego kierunku. Słuchacze nabędą szeroką wiedzę na temat diagnozy, prowadzenia terapii, a także zostaną ukierunkowani na pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, co da im ogromne szanse rozwoju. Będą mogli wspierać dzieci, młodzież oraz ich rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów. Ponadto lepiej zrozumieją siebie i otoczenie. Wszystko po to, by czerpać radość z pracy i czuć, że wykonuje się coś ważnego, pomagającego innym, a jednocześnie przynoszącego zysk

Kierunek realizowany we współpracy z

WSH TWP Wydział Zamiejscowy w Koninie

Cel:

Celem studiów jest przekazania teoretycznej wiedzy oraz możliwości jej praktycznego zastosowania, szczególnie w zakresie poniższych kompetencji:

– merytoryczne i metodyczne – dostosowane do standardów Unii Europejskiej – przygotowanie do prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej (wsparcie i terapia psychopedagogiczna);
– doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt; z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby agresywne, niedostosowane społecznie, stygmatyzowane i marginalizowane, bierne, lękliwe, ze skłonnościami do autodestrukcji); z osobami uzależnionymi chemicznie i niechemicznie oraz współuzależnionymi (w tym z syndromem DDA), a także z osobami niepełnosprawnymi.
– doskonalenie umiejętności diagnostyczno
– opanowanie nowatorskich metod i technik diagnostycznych oraz interwencyjno-terapeutycznych w obszarze psychopedagogiki, pomocnych w pracy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych (stresowych, kryzysowych).
– ukierunkowanie na umiejętności pozyskiwania funduszy ze środków UE (zasady i możliwości pozyskiwania środków finansowych, pisanie autorskich projektów).

Uczestnicy:

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów różnych specjalizacji, pracowników  ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych i społecznych, animatorów pracujących  z dziećmi, młodzieżą lub/i osobami dorosłymi, pracowników służb medycznych i innych – rozszerzających kwalifikacje zawodowe w zakresie psychologii i pedagogiki (także transkulturowej), pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków interwencji kryzysowej.

Absolwent:

Dyplom studiów z zakresu Diagnoza i terapia psychopedagogiczna będzie umożliwiał absolwentowi zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-diagnosty, terapeuty m.in. w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach edukacyjnych wspierających oddziaływania rodziców.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie komisyjnego egzaminu ustnego z przygotowanego zestawu pytań
 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 1. Wybrane zagadnienia polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej (projekty unijne dla szkół i różnorodnych placówek dydaktyczno-pomocowych)
 2. Elementy prawa i etyki zawodowej psychologa, psychoterapeuty i pedagoga
 3. Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka
 4. Elementy psychologii klinicznej i traumatologii
 5. Elementy psychiatrii i psychoterapii
 6. Elementy pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej
 7. Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 8. Podstawy interwencji kryzysowej
 9. Terapia zaburzeń
 10. Poradnictwo i terapia rodzin
 11. Profilaktyka i terapia uzależnień
 12. Podstawy diagnozy i terapii zachowań suicydalnych
 13. Podstawy diagnozy i terapii psychologicznej
 14. Metody i techniki pracy z grupą
 15. Warsztaty umiejętności interpersonalnych i transkulturowych

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Studia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do studiów-szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl