Doradztwo zawodowe z jobcoachingiem

To innowacyjny kierunek łączący wiedzę z doradztwa zawodowego oraz coachingu. Otwiera wiele dróg zawodowych – od pracy z dziećmi i młodzieżą (na przykład jako szkolny doradca zawodowy), poprzez dorosłych zamierzających zmienić coś w swojej karierze lub wejść na rynek pracy, czy działy HR. Od absolwenta zależy, którą z dróg wybierze – praca dla kogoś, w placówce państwowej, urzędzie pracy, a może w przedsiębiorstwie lub na własną rękę. To doradztwo zawodowe z jobcoachingiem otwiera także drogę pracy jako coach.
Wiedza, którą zdobędzie słuchacz pozwoli pracować na wszystkich wspomnianych stanowiskach, a czas spędzony na uczelni, poznani ludzie, udział w ćwiczeniach, spotkania z jobcoachem pomogą niezdecydowanym wybrać odpowiednią ścieżkę kariery zawodowej.

Kierunek realizowany we współpracy z

WSH TWP Wydział Zamiejscowy w Koninie

Cel:

Przygotowanie profesjonalnych kadr świadczących usługi z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Absolwenci studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe posiadający przygotowanie pedagogiczne po ukończenie kierunku uzyskują możliwość pracy między innymi na stanowiskach doradców zawodowych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego. Absolwenci nie posiadający przygotowanie pedagogicznego uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w Wojewódzkich/Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej. Poza sferą budżetową, możliwość zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

Uczestnicy:

Osoby zainteresowane Job-coachingiem

Osoby planujące pracę w charakterze doradcy zawodowo – edukacyjnego w placówkach oświatowych muszą posiadać także przygotowanie pedagogiczne.

Pracownicy organizacji pozarządowych realizujących projekty aktywizacji zawodowej.

Pracownicy urzędów pracy i biur karier.

Pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych.

Absolwenci psychologii i kierunków pokrewnych.

Nauczyciele i pedagodzy.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent uzyska wiedzę na temat podstawowych zagadnień doradztwa zawodowego i jobcoachingu. Wiedza zdobyta podczas studiów poparta warsztatami jobcoachingu oraz uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych znacznie podniosą wartość Słuchaczy na rynku pracy.

Zajęcia, prowadzone będą w formie warsztatów, treningów oraz wykładów z elementami ćwiczeń aktywizujących. 

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie komisyjnego egzaminu ustnego z przygotowanego zestawu pytań
 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę

W programie studiów poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Nowoczesne narzędzia i metody w praktyce doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą
 • Metody pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Orientacja zawodowa
 • Rozmowa doradcza w wieku szkolnym
 • Grupowe poradnictwo zawodowe; zasady pracy w poradnictwie z osobami dorosłymi
 • Metody grupowego poradnictwa zawodowego i ich praktyczne zastosowanie
 • Kompendium metod szkoleniowych
 • ABC przedsiębiorczości
 • Work-life balance
 • Równowaga między życiem prywtnym a pracą
 • Coaching kariery jako perspektywa doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Etyka zawodowa, zagadnienia moralności i wychowania
 • Rekrutacja i selekcja pracowników jako podstawowy element ZZL
 • Psychologiczne koncepcje motywacji i ich zastosowanie w praktyce doradczej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia rozwojowa (rozwój zawodowy człowieka)
 • Stres, wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje i radzenie sobie z nimi
 • Zastosowanie technik kreatywnych

Studia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do studiów-szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie.

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl