Przygotowanie do zawodu mediatora – szkolenie bazowe

Przygotowanie do zawodu mediatora

Kwalifikacje mediatora uzyskuje się w wyniku odbycia szkolenia o charakterze teoretycznym i praktycznym, w wymiarze co najmniej 40 godzin zegarowych, potwierdzonego zaświadczeniem ukończenia kursu.

Zgodnie z niniejszymi standardami nasze szkolenie mediacyjne obejmuje następujące tematy:

 1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
 2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 3. Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji
 4. Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
 5. Warsztaty umiejętności praktycznych (symulacje mediacji)
 6. Konstruowanie ugód
 7. Dokumenty w obrocie mediator – strona, mediator – sąd

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone zostały przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dn. 26 czerwca 2006 r.

SZKOLENIE

Szczegółowy program szkolenia:

Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego:

 1. Przebieg postępowania mediacyjnego
 2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność)
 3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora
 4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania
 5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów
 6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice
 3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA)

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:

 1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego
 2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności: umiejętności aktywnego słuchaniu, zadawania pytań, umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu)
 4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności: umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie, umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów
 5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji
 6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego
 7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami
 8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami

Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:

 1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji
 2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 4. Prowadzenie dokumentacji
 5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego
 6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

>  Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, prowadzoną przez prezesów sądów

> Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

>  Celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora, którą można wykonywać na wielu płaszczyznach życia zawodowego oraz społecznego. Ponadto zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane także na wielu innych polach aktywności osobistej i działalności zawodowej

>  Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych

>  Organizowane przez nas szkolenie jest prowadzone metodą mieszaną: wykładowo – warsztatową. Dzięki takiej metodzie prowadzenia szkolenia, uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji, takich jak np. umiejętność diagnozowania konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia

>  Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia

>  Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji

>  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji

Po ukończeniu szkolenia bazowego istnieje możliwość pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w jednym z trzech kierunków:

Są to jednodniowe szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb, skupiające się na konkretnych zagadnieniach.

Imię i nazwisko
Adres email
Telefon kontaktowy
Miejscowość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez Perspektywa Sp. z o. o.

Eliza Wolańczyk – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich.  Absolwentka szkoły mediacji organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów.  Ukończyła coaching na  Uniwersytecie SWPS, Akademię Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych oraz kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
Absolwentka Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz psychoterapeutka, w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Od 12 lat prowadzi firmę szkoleniową oraz praktykę terapeutyczno – doradczą.  Ma na swoim koncie kilkanaście tysięcy godzin pracy szkoleniowej i indywidualnej. Uczy się przez całe życie – uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach rozwojowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dariusz Wilczewski  prawnik, doświadczony mediator. Przeprowadził ponad 1500 mediacji rodzinnych. Mediator stały Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Okręgowego w Koninie. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Mediator Wielkopolskiego Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wielkopolskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej oraz mediator przy Konińskiej Izbie Gospodarczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Prowadzi działalność gospodarczą Kancelaria Mediacyjna Dariusz Wilczewski Mediator. Posiada certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, organizowanego przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dyplom ukończenia szkolenia dla mediatorów organizowanego przy współudziale Ministerstwa Gospodarki. Były zastępca Prezydenta Miasta Konina ds. Społecznych. Prowadzi mediacje w konfliktach społecznych, które mają kontekst ekologiczny lub związane są z planowaniem przestrzennym. Specjalizuje się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz karnego.

Termin:

14,15.03.2020

28,29.03.2020

Godziny:

9:00 – 17:00 (10 godziny dydaktycznych+ przerwa)

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych

Miejsce szkolenia: 
WSKM Ostrów Wielkopolski,       
ul. Kolejowa 10/4
Więcej informacji: 739 031 083

Koszt : 1400 zł 

– Dla wszystkich obecnych i byłych studentów WSKM 10% zniżki

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wpłata 20 % zadatku na konto organizatora:

Numer konta:  70 1140 2004 0000 3102 7927 6895

W cenę wliczone są:

 •  materiały szkoleniowe
 •  wzory dokumentów sporządzanych w trakcie mediacji
 •  serwis kawowy w trakcie szkolenia

Szkolenie kończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują certyfikat Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, potwierdzający udział w szkoleniu oraz określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności.