Kwalifikacje nauczycielskie

Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego
Kwalifikacje nauczycielskie to oferta dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy w szkołach. Decydując się na ten kierunek, oprócz uprawnień i otwarcia drogi do zawodu nauczyciela przyswoisz wiedzę, m.in z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Nauczysz się lepiej rozumieć ludzi i otaczającą Cię rzeczywistość oraz w jaki sposób ciekawie i efektywnie przekazywać wiedzę. Przećwiczysz interesujące metody nauczania, dowiesz się jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zyskasz nowe perspektywy życiowe i zawodowe. Jak na każdym kierunku naszej uczelni będziesz uczyć się praktycznie, czerpiąc wiedzę od świetnych specjalistów . To wszystko w twórczej atmosferze nauki.

Kierunek realizowany we współpracy z

Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie.

Cel:
Studia nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie komisyjnego egzaminu ustnego z przygotowanego zestawu pytań
 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę
 • Liczba godzin praktyk: 150 (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach)

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej
 2. Andragogika
 3. Dydaktyka szczegółowa
 4. Etyka zawodu pedagoga
 5. Psychologia systemu wartości
 6. Podstawy prawa oświatowego
 7. Teoria i praktyka wychowania
 8. Warsztat pracy nauczyciela
 9. Praktyka zawodu

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową POBIERZ

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Informacje dot. studiów trwających 3 semestry, realizowanych w roku akademickim 2018/2019.

OPŁATY:

3900 zł całość

1300 zł 1 semestr

 

 

Promocje:

 • Instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki!
 • Absolwenci WSKM otrzymują 5 % zniżki.

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl