Psychologia zarządzania

Zarządzanie ludźmi to trudna sztuka, której po prostu trzeba się nauczyć.  Nie wystarczy wiedza o produkcie, strukturze firmy – konieczne jest poznanie zrozumienie tego, jak jak funkcjonuje człowiek, jak działa indywidualnie i w zespole, co go motywuje, co zniechęca, co sprawia, że jest w stanie „przenosić góry”. Właśnie tą wiedzę przekażemy Słuchaczom na kierunku Psychologia Zarządzania – od tego, jak rekrutować właściwe osoby, poprzez efektywne zarządzanie, doskonalenie kompetencji menedżerskich, elementy prawa, budowanie marki i wizerunku firmy aż do dbałości o swój dobrostan, w pracy   i w życiu prywatnym. Któż nie chce realizować się w pracy, dobrze zarabiać, a  jednocześnie zachować balans w życiu prywatnym i zawodowym?
Do współpracy zaprosiliśmy psychologów, specjalistów z danych branż, a także menedżerów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nauka na tym kierunku to także doskonalenie i lepsze rozumienie siebie – jako człowieka i menedżera.  Każda w inwestycja w edukację procentuje i przynosi korzyści. Edukacja w studia psychologiczne procentują wielokrotnie, bo w wielu dziedzinach życia.

Kierunek realizowany we współpracy z

WSH TWP Wydział Zamiejscowy w Koninie

Cel:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (z uwzględnieniem psychologicznych procesów zachodzących w umyśle człowieka). Studia dają możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji menedżerskich, pozwolą na lepsze budowanie relacji, sprawniejszą i bardziej efektywną komunikację, sprawne rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych negocjacji, budowania misji i wizji.

Uczestnicy:

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla dyrektorów, menadżerów, kierowników – osób na co dzień zarządzających zasobami ludzkimi jak również osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w zakresie zarządzania. Na studia zapraszamy również osoby zainteresowane zagadnieniami psychologicznymi w obszarze zasobów ludzkich, osobowości.

Absolwent:

Ponadto:

Każdy student skorzysta w ciekawej i praktycznej formie wsparcia na  zajęciach:

 • Indywidualny coaching (2 sesje na każdego studenta)
 • Praktyki – sesja mentorska (2 grupy)

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie komisyjnego egzaminu ustnego z przygotowanego zestawu pytań
 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem

Czas trwania:

 • 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę
 1. Trening kompetencji przywódczych – trening menedżerski
 2. Psychologia organizacji:
 • kultura organizacji i jej wpływ na funkcjonowanie firm;
 • rola otoczenia i struktury organizacji;
 • organizacje uczące się;
 1. Rekrutacja i selekcja pracowników:
 • Typy osobowości społecznych (8h);
 • Dobór kadry, narzędzia, formularze (20h);
 1. Zarządzanie procesem zmian i tworzenia wartości;
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
 • Budowanie zespołów i przywództwo (20h);
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów (10h);
 • Nowoczesne metody rozwoju pracowników (10h);
 • Ocenianie i motywowanie pracowników (10h);
 • Trudne rozmowy z pracownikami (8h);
 • Zarządzanie wiekiem (8h);
 1. Psychologia menedżera (kompetencje menedżerskie):
 • Techniki i strategie negocjacji i mediacji (16h)
 • Problematyka stresu i wypalenia zawodowego (10h)
 • Komunikacja interpersonalna – manipulacja i perswazja (10h)
 • Zarządzanie czasem i delegowanie zadań (8h)
 1. Psychologia rynku:
 • budowa marki i jej wizerunku – tworzenie pozytywnego wizerunku firmy;
 • psychologia reklamy, współpraca z mediami, urzędami, PR;
 • badania marketingowe;
 1. Prawo pracy, w tym mobbing w miejscu pracy
 2. Etykieta w biznesie

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne wynosi 1900 zł za semestr
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl