Pedagogika

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, powstał kierunek inny niż wszystkie. Studia pedagogiczne z maksymalnym naciskiem na przyswajanie wiedzy teoretycznej, w sposób praktyczny. Interdyscyplinarne podejście i nowatorskie metody nauczania. Specjaliści praktycy, z zapałem do przekazywania wiedzy i dzielenia się własnym doświadczeniem zawodowym. Tak wygląda wizja realizacji trzyletnich studiów na kierunku pedagogika. Obecnie proponujemy dwie specjalności . Jednak jako mały wydział z wielkimi aspiracjami do bycia najlepszym, jesteśmy otwarci na ludzi, studentów, kandydatów, przyszłych słuchaczy. Na Wasze potrzeby, pomoc w realizacji planów zawodowych i osobistych aspiracji. JESTEŚMY DLA WAS!

Cele kształcenia na kierunku pedagogika zakładają między innymi:

 • nabycie podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami;
 • nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek;
 • kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy;
 • nabycie umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;

Uczestnicy

Studia skierowane są dla osób planujących karierę zawodową w:

 • instytucjach samorządowych
 • instytucjach wychowawczych
 • instytucjach opiekuńczych
 • instytucjach socjalnych
 • poradniach
 • urzędach pracy
 • centrach informacji i planowania kariery zawodowej
 • agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy
 • zakładach pracy
 • prowadząc własną działalność – gabinet pedagogiczny, doradcy zawodowego, coacha itp.

Wyższe wykształcenie humanistyczne – pedagog – daje absolwentom tego kierunku szczególne preferencje i atuty. Będą tak przygotowani zawodowo, aby poza niezbędnymi kwalifikacjami cechowali się aktywnymi postawami humanistycznego zaangażowania, ekspansywnością, życiową mądrością oraz wysokim poziomem etyki.

Specjalizacja:

– opiekuńczo – wychowawcza z doradztwem zawodowym

Poziom kształcenia: Studia licencjackie

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów: 3 lata

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa i mediacji. Integralną częścią kształcenia są praktyki pedagogiczne realizowane w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Socjologia wychowania
 • Zawód nauczyciela wychowawcy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Dydaktyka ogólna

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Uczelni:

 1. podanie z ankietą osobową (I) -> pobierz <- 
 2. poświadczoną przez WSKM* kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 3. poświadczoną przez WSKM* kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm z widocznym lewym półprofilem – zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.
 6. system plagiatowy / kontrola prac dyplomowych – oświadczenie A1 ->pobierz <-
 7. w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

*Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

Opłata dot. studiów 3-letnich :

Opłata roczna – 3160 zł 

lub

Opłata miesięczna – 350 zł (przez 10 miesięcy)


Opłata rekrutacyjna – 85 zł

NUMER KONTA DO WPŁATY OPŁATY  REKRUTACYJNEJ:

ING BANK ŚLĄSKI

43 1050 1520 1000 0023 2371 1586

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (rekrutacja na rok akademicki 2019/2020  opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 zł.) Dane do przelewu, blankiet przelewu – dostępne na portalu rekrutacyjnym, po rejestracji on-line)

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl