Oligofrenopedagogika

To kierunek przygotowujący do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną o dużych możliwościach zawodowych. W naszym społeczeństwie rośnie świadomość konieczności wspierania osób niepełnosprawnych, dlatego jest to kierunek dający szeroki wachlarz możliwości i perspektyw. Absolwent może wybrać pracę w placówkach edukacyjnych, medycznych i innych ośrodkach wspierających osoby niepełnosprawne, bądź postawić na własną działalność. Pracy dla tych specjalistów nie zabraknie. Natomiast w toku studiów nasi słuchacze będą uczyć się od najlepszych, tego w jaki sposób pomagać niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz jak zadbać o swój dobrostan- by mieć siły i energię w obliczu wyzwań. Nauka to inspirujące spotkania z praktykami, którzy podzielą się swoją wiedzą i zapałem do pracy.

Kierunek realizowany we współpracy z

Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie.

Cel:

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania problemów edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zasadami etyki i integracji społecznej. W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli – terapeutów oligofrenopedagogów, posiadających wiedzę o specyfice rozwojowej tych osób oraz zasadach organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresat:

Studia  adresowane są do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy   z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Absolwent:

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy w: ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach opieki społecznej, szkołach specjalnych, szkołach i przedszkolach integracyjnych, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi; absolwenci mogą być także zatrudniani do prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym i lokalnym osób niepełnosprawnych umysłowo (doradztwo, poradnictwo rodzinne)

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem.

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę.

PROGRAM  STUDIÓW 

 1. Pedagogika specjalna
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie
 4. Wybrane zagadnienia neurologii i psychiatrii dziecięcej
 5. Emisja i higiena głosu
 6. Komunikacja społeczna
 7. Metody, techniki, narzędzia badań społecznych
 8. Diagnostyka psychopedagogiczna
 9. Edukacja integracyjna i włączająca
 10. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 11. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 12. Profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna
 13. Rewalidacja indywidualna
 14. Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
 15. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 16. Metodyka wychowania w internacie i placówkach rehabilitacyjnych
 17. Wybrane metody arteterapii
 18. Praktyka pedagogiczna w szkole, przedszkolu, placówce rewalidacyjnej

 

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA

Praktyka pedagogiczna w I semestrze – praktyka obserwacyjno- asystencka.
Praktyka pedagogiczna w II semestrze – samodzielne prowadzenie zajęć.

Promocje:

 • Instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki!
 • Absolwenci WSKM otrzymują 5 % zniżki.

 

Studia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do studiów-szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie.

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową POBIERZ

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl