Oligofrenopedagogika

To kierunek przygotowujący do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną o dużych możliwościach zawodowych. W naszym społeczeństwie rośnie świadomość konieczności wspierania osób niepełnosprawnych, dlatego jest to kierunek dający szeroki wachlarz możliwości i perspektyw. Absolwent może wybrać pracę w placówkach edukacyjnych, medycznych i innych ośrodkach wspierających osoby niepełnosprawne, bądź postawić na własną działalność. Pracy dla tych specjalistów nie zabraknie. Natomiast w toku studiów nasi słuchacze będą uczyć się od najlepszych, tego w jaki sposób pomagać niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz jak zadbać o swój dobrostan- by mieć siły i energię w obliczu wyzwań. Nauka to inspirujące spotkania z praktykami, którzy podzielą się swoją wiedzą i zapałem do pracy.

Kierunek realizowany we współpracy z

Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie.

Cel:

Studia Podyplomowe umożliwiają uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji, pracy opiekuńczo – wychowawczej osób z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem autyzmu. Celem studiów jest zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną – dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych. Zdobycie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w szkole  lub innej placówce oświatowej w zakresie pracy (edukacyjnej, terapeutycznej) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem dzieci, uczniów, wychowanków  z autyzmem.

Absolwenci:

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem we wszystkich typach szkół placówek oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,   ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, czy ogólnodostępnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem, związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym, społecznym.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie komisyjnego egzaminu ustnego z przygotowanego zestawu pytań
 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Moduł wprowadzający do specjalności:

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Wybrane problemy psychologii zdrowia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przepisy prawa dotyczące edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem
 • Komunikacja alternatywna
 • Psychologiczne uwarunkowania edukacji, rehabilitacji
  i terapii osób z niepełnosprawnością i autyzmem
 • Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Biomedyczne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem

Moduł wprowadzenie do diagnozy i terapii:

 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością i autyzmem
 • Wybrane metody terapii zaburzonych zachowań
 • Usprawnienie zaburzeń rozwoju ruchowego

Moduł wprowadzenie do metodyki edukacji i terapii

 • Praca z uczniem z autyzmem
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem
 • Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy
  z dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Metody terapii osób z autyzmem.

Praktyki zawodowe:

120 godzin praktyk

Promocje:

 • Instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki!
 • Absolwenci WSKM otrzymują 5 % zniżki.

 

Studia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do studiów-szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie.

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową POBIERZ

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Wydział Zamiejscowy

Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl