Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego

Od września 2017 roku każde przedszkole ma obowiązek zorganizowania bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z placówki.
Zgodnie ze zmianami przez Rozporządzenie MEN z 15 maja 2014 r języka angielskiego w przedszkolach mogą uczyć nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje do nauczania tego języka.
Natomiast warunkiem zdobycia wspomnianych kwalifikacji, jest
potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.
Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego to oferta dla nauczycieli, którzy chcą umocnić swoją pozycję w przedszkolu, zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz dla wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej zamierzają uczyć dzieci języka, czerpać satysfakcję, rozwijać się i zarabiać. Nauka języka obcego jest jednym z najlepszych sposobów na poprawienie efektywności mózgu oraz zachowania jego młodości. Zatem to jeden z kierunków, na którym ucząc się dbasz o siebie i swoją przyszłość.

Kierunek realizowany we współpracy z

WSH TWP Wydział Zamiejscowy w Koninie

CEL:

Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.

Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych

Przygotowanie do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UCZESTNICY:

Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 1207)

Rozporządzenie MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26.05.2014 roku, zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Czas trwania:

 • 3 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę
 • 460 godzin- w tym 60 godzin praktyk

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia kształcenia i wychowania
 • Integracja w kształceniu i wychowaniu
 • Diagnoza i ocena w kształceniu zintegrowanym
 • Prawne i organizacyjne podstawy pracy szkoły
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji komputerowej i medialnej
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Wiedza o krajach anglojęzycznych

Studia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do studiów-szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie.

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl