Zarządzanie oświatą

    Są to studia, będące wypełnieniem oczekiwań związanych z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych. Program studiów dostosowany jest do najnowszych wymagań prawnych i organizacyjnych związanych z zarządzaniem oświatą. Organizacja działalności oświatowej wymaga ogromnej wiedzy teoretycznej, ale i praktycznego doświadczenia, dlatego w proces przygotowania do zawodu angażujemy przede wszystkim praktyków, ekspertów w dziedzinach objętych programem studiów i  specjalistów.

Kierunek realizowany we współpracy z

Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie.

Cel:
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego o sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi.

Uczestnicy:
Studia skierowane są  dla przyszłych dyrektorów szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz samorządowej administracji oświatowej, a także animatorów działań oświatowych,  jak również dla wszystkich przed-nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 • Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie komisyjnego egzaminu ustnego z przygotowanego zestawu pytań
 • Obecność na 80% zajęć
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem

Czas trwania:

 • 2 semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę

Program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

1.  Współczesna teoria organizacji i zarządzania oświatą

2. Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

3. Mierzenie jakości pracy placówki oświatowej

4. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

5. Organizacja procesu pedagogicznego w placówce oświatowej

6. Miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym

7. Warsztaty negocjacji

8. Trening umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji

9. Praktyka zawodu

Informacje dot. studiów trwających 2 semestry, realizowanych w roku akademickim 2018/2019.

 

 

Promocje:

 • Instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki!
 • Absolwenci WSKM otrzymują 5 % zniżki.

 

Studia dofinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do studiów-szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanacie.

KROK 1 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z ankietą osobową POBIERZ

KROK 2 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.

KROK 3 – dostarczenie kompletu dokumentów do Dziekanatu osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
ul. Kolejowa 10/4
63-400 Ostrów Wielkopolski

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

OSTROWSKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

Ostrów Wielkopolski
ul. Kolejowa 10/4

tel.  739 031 083

mail: ostrow@wskmkonin.edu.pl